Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

Cena právních služeb

 

Smluvní odměna za právní službu, cena, může být sjednána jako cena fixní, časová nebo paušální.

Odměna za právní službu v případě ustanovení soudem se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). V odůvodněných případech je možné podat žádost o bezplatnou právní pomoc.

Cenu poskytovaných právních služeb je možné stanovit vždy pouze na základě konkrétních okolností případu. Při sjednávání právních služeb Vás budu o předpokládané ceně vždy informovat předem.

 

Po skončení právní služby Vám kromě faktury vystavím i podrobné vyúčtování, které obsahuje jednotlivé položky a dílčí úkony právní služby a jejich cenu. Všechny ceny účtuji bez DPH, neboť nejsem plátcem DPH.

Jakékoliv Vaše případné dotazy rád zodpovím e-mailem nebo telefonem.

 

Fixní odměna

 

Fixní odměnu za právní služby klientům nabízím proto, aby předem přesně věděli, kolik je právní služba bude stát. Pro představu uvádím orientační ceny některých typických právních služeb:

 

Ověření podpisu v advokátní kanceláři 70,- Kč
Ověření podpisu mimo advokátní kancelář 120,- Kč + cestovné
Autorizovaná konverze dokumentů 50,- Kč / stránku
Návrh na zvýšení / snížení výživného 1.500,- Kč
Návrh na úpravu styku s dítětem 1.500,- Kč
Návrh na rozvod manželství 3.000,- Kč
Vypořádání společného jmění do 100 tis. Kč 3.500,- Kč
Žaloba na neplatnost výpovědi z nájmu bytu 3.000,- Kč
Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru 4.000,- Kč
Smlouva na převod nemovitosti do 1 mil. Kč 4.500,- Kč
Smlouva na převod nemovitosti do 5 mi. Kč 9.500,- Kč
Úschova peněz do 1 mi. Kč 4.500,- Kč
Výzva k plnění a sepis žaloby na zaplacení do 20 tis. Kč 3.500,- Kč
Výzva k plnění a sepis žaloby na zaplacení do 100 tis. Kč 8.500,- Kč
Smlouva o dílo s hodnotou plnění 3,5 mil (stavba RD) 15.000,- Kč

 

Tyto ceny jsou orientační, a mohou být ve Vašem případě vyšší nebo nižší podle konkrétních okolností a složitosti případu. O zvýšení nebo snížení ceny Vás samozřejmě budu informovat předem.

Uvedené ceny obvykle zahrnují:

- úvodní konzultaci v rozsahu cca 30 minut,

- vypracování právního dokumentu,

- revizi dokumentu podle případných připomínek klienta nebo protistrany a

- podání návrhu soudu / úřadu / protistraně.

 

 

V případě úspěchu v soudním sporu soud obvykle přisoudí náhradu nákladů. To znamená, že Vaše náklady na moji odměnu zcela nebo z velké části zaplatí protistrana. 

 

 

Časová odměna

 

Časovou odměnu obvykle účtuji v případě právních služeb, u kterých není předem možné stanovit jejich rozsah.

Za hodinu práce účtuji 2.000,- Kč. 

Tato cena za hodinu může být vyšší nebo nižší podle složitosti věci a dalších okolností případu. O zvýšení nebo snížení ceny Vás samozřejmě budu informovat předem.

Časovou odměnu účtuji za každou započatou čtvrthodinu, takže pokud budu například 30 minut jednat s Vámi (úvodní konzultace/ převzetí věci), 15 minut budu telefonovat s protistranou a 25 minut psát například odpověď na výzvu k plnění, budu Vám účtovat celkem 1 a ¼ hodiny, tedy 2.500,- Kč.

 

Paušální odměna

 

V případě že potřebujete Vy nebo Vaše firma pravidelné právní služby, například sepisování a kontrolu smluv nebo vymáhání nezaplacených faktur, je možné sjednat měsíční paušální odměnu ve výši odpovídající dohodnutému časovému plnění za zvýhodněnou cenu.

Uvedené ceny nezahrnují soudní a správní poplatky, cestovné, náklady na posudky a další vedlejší náklady.

 

 

V případě, že Vaše majetkové poměry nedovolují zaplatit odměnu za právní služby, kontaktujte mě.
Společně najdeme vhodné řešení.