Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

Podmínky o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Mgr. Jiří Podhajský, advokát
Na Ohradě 108, 
386 01 Strakonice
IČ: 744 03 966 
ČAK ev.č.: 19767

 

Tel: 777 17 8181

podhajsky@akpodhajsky.cz

IDDS: 6k8vns8

www.akpodhajsky.cz

 

 

Pro poskytování právních služeb a provozu webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

  1. Zpracování osobních údajů

 

  1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte moje služby, budu pracovat s vašimi osobními údaji, které uvedete prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně další osobní údaje, které sami ve formuláři uvedete. 

 

Z jakého důvodu?

Kontaktuji vás pomocí těchto údajů pro další domluvu ohledně sjednání právních služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 5 let od naší poslední komunikace. Tato lhůta vyplývá z předpisů upravujících výkon advokacie.

 

  1. Zpracování osobních údajů v případě poskytování právních služeb

Pokud dojde j uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, budu pracovat s osobními údaji, které jsou pro poskytování právních služeb nezbytné. Jedná se vždy o jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Dále pak s ohledem na charakter a obsah poskytovaných právních služeb mohou být zpracovávanými osobními údaji například číslo dokladu totožnosti, rodné číslo, zdravotní údaje, majetkové a ekonomické údaje, údaje pracovněprávní a další osobní údaje, vážící se k poskytované právní službě.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovávat, abych splnil naši smlouvu – poskytl vám právní službu. 

 

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které plynou ze zákona (zejména pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budu zpracovávat nejdéle 5 respektive 10 let od skončení poskytování právních služeb, podle typu poskytnuté služby. Tato lhůta vyplývá z předpisů upravujících výkon advokacie.

 

  1. Kdo se k datům dostane?

 

Vaše osobní údaje neposkytuji žádnému dalšímu správci nebo zpracovateli mimo rámec sjednané právní služby.

V rámci kontrolní činnosti může mít při provádění kontroly přístup k některým osobním údajům pověřený člen Kontrolní rady České advokátní komory. 

 

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány dalším subjektům v rámci poskytování právní služby, zejména při jednání s protistranou, soudem, správními orgány atd.

 

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

 

  1. Co byste dál měli vědět

 

 

Nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese podhajsky@akpodhajsky.cz nebo zavolejte na tel. č. 777178181. 

 

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

  1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 12. 5. 2021