Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

Rodinné právo

 

Oblast rodinného práva zahrnuje především otázky manželství, společného jmění manželů, péče o dítě, výživného, zastupování člena domácnosti, otázky svéprávnosti a mnoho dalšího. 

V oblasti rodinného práva Vám mohu pomoci v mnoha běžných i méně obvyklých situacích právní poradou, sepsáním dohody nebo sepsáním návrhu / žaloby a zastupováním v řízení u soudu. 

Někdy stačí jednoduchá, krátká právní porada, aby si člověk ujasnil, jakým způsobem postupovat, jaká má kdo práva a jaké má kdo povinnosti.

Pomohu Vám zorientovat se a nalézt pro Vás nejlepší řešení!

Kontaktujte mě

Výživné pro nezletilé dítě

Každý rodič má ze zákona vůči dítěti vyživovací povinnost, dokud není schopno se samo živit. V případě, že některý z rodičů tuto povinnost neplní dobrovolně, dostatečně nebo včas, měl by druhý rodič podat návrh soudu na určení výživného pro nezletilé dítě. 

Pomohu Vám připravit návrh tak, aby výživné odpovídalo odůvodněným potřebám dítěte a výdělkovým možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům povinného rodiče.

Zvýšení /snížení výživného 

Děti rostou a s nimi i náklady na jejich výživu, ošacení, školní potřeby a zájmy, koníčky. V případě změny oprávněných potřeb dítěte by měl pečující rodič s druhým rodičem uzavřít dohodu o zvýšení výživného, nebo podat soudu návrh na zvýšení výživného. 

V případě podstatné změny výdělkových schopností, možností nebo majetkových poměrů povinného rodiče může podat soudu návrh na snížení výživného.

Pomohu Vám uzavřít dohodu nebo podat návrh soudu tak, aby výživné odpovídalo odůvodněným potřebám dítěte a výdělkovým možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům povinného rodiče.

Úprava styku s nezletilým dítětem

Každý rodič má právo se stýkat se svým dítětem a každé dítě má právo se stýkat se svým rodičem. 

Právo stýkat se mají navzájem také prarodiče s vnoučaty a další příbuzní a osoby blízké.

Někdy se ale rodiče neshodnou na tom, jak často a jakým způsobem by to mělo být.

Pomohu Vám uzavřít dohodu nebo podat návrh soudu tak, aby úprava styku byla co nejvíce v zájmu dítěte i rodičů.

 

Výživné pro neprovdanou matku

Ačkoliv je dnes rodičovství nesezdaných partnerů běžné, nároky neprovdané matky bývají často přehlíženy. 

Neprovdaná matka má ze zákona právo na výživné po dobu dvou let od narození dítěte a přiměřený příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Takový příspěvek, stejně jako příspěvek na výbavičku dítěte může žádat i dva roky zpětně.

Pomohu Vám uzavřít dohodu nebo podat návrh soudu na přiznání oprávněných nároků neprovdané matky.

Návrh na rozvod manželství (sporný / nesporný)

Rozvod manželství je pro někoho životním zklamáním, ve špatném vztahu může být pro někoho i úlevou. Odchodem jednoho z manželů ze společné domácnosti ale mezilidský vztah nekončí a ten právní už vůbec ne.

Rozvod manželství může být nesporný, při kterém manželé uzavřou dohodu o péči a výživu společných dětí a dohodu o majetku a soud dohody schválí a manželství rozvede na základě společného návrhu. Při kvalitní přípravě návrhů soud rozhodne při jednom jednání.

Pokud se manželé nedokáží shodnout na rozvodu nebo jeho podmínkách, probíhá rozvod sporný, při kterém soud zkoumá příčiny rozvratu manželství a při kterém soud rozhoduje o svěření nezletilých dětí do péče, o výživném na nezletilé děti a o rozdělení společného jmění manželů.

Pomohu Vám připravit náležitosti týkající se společných dětí, společného majetku a Vašeho rozvodu a budu Vás zastupovat v řízení u soudu tak, aby Váš rozvod proběhl nejlépe, jak to Vy, zatím stále manželé, dokážete. 

 

Péče o nezletilé dítě v případě rozvodu manželství

Z manželství se nezřídka rodí děti. Soud manželství nerozvede, dokud není rozhodnuta otázka péče o nezletilé děti.

Při rozvodu nesporném, který je levnější, rychlejší a obvykle snesitelnější než sporný, je potřeba před rozvodem uzavřít dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte po dobu rozvodu a po něm. Pokud bude dobře připravená soud ji jen schválí.

Při rozvodu sporném, pokud se rodiče na úpravě poměrů (péči a výživném) nedohodnou, bude probíhat opatrovnické řízení, ve kterém soud rozhodne podle vlastního uvážení na základě zjištěné situace dítěte a důkazů navržených stranami.

Pomohu Vám uzavřít dohodu nebo Vás budu zastupovat u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu a zájmu Vašeho dítěte. 

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Během manželství vzniká společné jmění manželů a při rozvodu je potřeba jej vypořádat, tedy rozdělit.

Při rozvodu nesporném, který je levnější, rychlejší a obvykle snesitelnější než sporný, je potřeba před rozvodem uzavřít dohodu o úpravě majetkových poměrů pro dobu po rozvodu, kterou bude soud schvalovat.

Při rozvodu sporném, pokud se manželé na rozdělení majetku nedohodnou, rozhodne soud některým ze zákonem stanovených způsobů. 

Pomohu Vám uzavřít dohodu nebo Vás budu zastupovat u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu. 

Vyloučení práva manžela bydlet v bytě (ochrana před domácím násilím)

Jedním z právních nástrojů ochrany proti domácímu násilí je krátkodobé vykázání agresora ze společného obydlí.

Na návrh oběti může soud do 48 hodin rozhodnout o vyloučení práva manžela bydlet ve společném obydlí a zdržovat se v jeho okolí až na šest měsíců. Během této doby je možné podniknout řadu dalších kroků například k rozvodu manželství.

Další možnosti ochrany proti domácímu násilí jsou v oblasti trestního práva.

Pomohu Vám bránit se domácímu násilí. 

Výživné pro rozvedeného manžela

Pokud jeden z rozvádějících se manželů není schopen sám se živit z důvodů spočívajících v manželství (například dlouhodobá péče o děti a domácnost), má vůči němu druhý manžel vyživovací povinnost. 

V případě, že rozvodem vznikla závažná újma tomu z manželů, který rozvrat manželství nezpůsobil nebo s rozvodem nesouhlasil, může požadovat výživné v takovém rozsahu, aby oba manželé měli stejnou životní úroveň po dobu až tří let. 

Pomohu Vám uzavřít dohodu nebo Vás budu zastupovat u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu. 

Návrh na povolení uzavřít manželství

Uzavření manželství před dosažením zletilosti a svéprávnosti (dovrčením věku 18 let) je možné pouze s přivolením opatrovnického soudu v odůvodněných případech.

Pomohu Vám sepsat návrh a budu Vás budu zastupovat v řízení u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu. 

Souhlas soudu s nakládáním s majetkem nezletilého dítěte

Rodiče nezletilého dítěte jsou ze zákona správci jeho jmění. Zákon stanoví, jaká přitom rodiče mají práva a povinnosti. V případě, že by při nakládání s majetkem nezletilého dítěte zájem některého rodiče a nezletilého dítěte by mohl být v rozporu, ustanoví soud nezletilému dítěti kolizního opatrovníka a toto nakládání s majetkem musí soud schválit, jinak je neplatné.

Také v případě, že nakládání s majetkem nezletilého dítěte překročí určitou míru, je potřeba k takovému nakládání souhlas soudu.

Pomohu Vám připravit návrh soudu a Vás budu zastupovat v řízení u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce v zájmu Vašeho dítěte. 

Návrh na omezení/zbavení rodičovské odpovědnosti

Omezení rodičovské odpovědnosti je krajní variantou řešení rodinné situace, která připadá v úvahu v případech fatálního selhání některého z rodičů. Pokud je to ale jediné východisko, je potřeba návrh na rozhodnutí soudu řádně připravit a odůvodnit.

Pomohu Vám připravit návrh soudu a Vás budu zastupovat v řízení u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce v zájmu Vašeho dítěte.

Určení / popření otcovství

Zákon předpokládá tři základní domněnky otcovství (manželství, prohlášení, soulož v době početí). Život a partnerské vztahy ale se zákonnými domněnkami často neřídí, a proto je možné otcovství určit anebo popřít.

K určení nebo popření je třeba podat správně formulovaný a odůvodněný návrh a je třeba dodržet lhůty.

Pomohu Vám připravit návrh a budu Vás zastupovat v řízení tak, aby rozhodnutí bylo co nejvíce v zájmu Vás a Vašeho dítěte.

Souhlas zákonného zástupce s provozováním výdělečné činnosti nezletilého

Provozování výdělečné činnosti nezletilou osobou není tak neobvyklé, jak by se mohlo zdát. Nejen v oblasti sportu, ale stále častěji například na sociálních sítích provozuje výdělečnou činnost nezanedbatelné množství nezletilých. Aby bylo z hlediska právních předpisů vše v pořádku, je potřeba souhlas zákonného zástupce, který je ovšem platný teprve po jeho schválení soudem.

Pomohu Vám připravit souhlas zákonného zástupce i návrh na přivolení soudu.

Návrh na přiznání svéprávnosti

 O přiznání svéprávnosti nezletilé osoby může rozhodnout jedině soud, a to na návrh nezletilého nebo jeho zákonného zástupce. Přiznání svéprávnosti je nožné, pokud nezletilý dosáhl alespoň šestnácti let a pokud je schopen se sám živit.

Pomohu Vám připravit návrh soudu na přiznání svéprávnosti nezletilého.

Předběžné prohlášení / smlouva o nápomoci

V očekávání vlastní nezpůsobilosti anebo potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu jeho zdravotní stav činí obtíže, může každý určit, kým a jakým způsobem mají být obstarávány jeho záležitosti a může si sjednat poskytování podpory. K tomu je vhodné sepsat předběžné prohlášení anebo smlouvu o nápomoci. 

Pomohu vám sepsat předběžné prohlášení nebo smlouvu o nápomoci tak, aby Vaše práva a zájmy byly chráněny a obstarány podle Vaší vůle.

Omezení svéprávnosti

Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro trvalou duševní poruchu schopen právně jednat, a vymezí rozsah omezení svéprávnosti. Omezení svéprávnosti je možné jen v zájmu člověka, jehož svéprávnost má být omezena. 

Pomohu Vám připravit návrh soudu na omezení svéprávnosti, aby byl co nejvíce v zájmu osoby, jejíž svéprávnost má být omezena.