Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

 

 

Občanské právo

 

Občanské právo je tak široká oblast práva, že si mnoho lidí ani neumí představit, co všechno tato oblast zahrnuje. Zakoupení rohlíku v obchodě nebo kávy u stánku, návštěva restaurace, koupě nábytku nebo automobilu? To všechno se řídí mnoha obecnými i speciálními paragrafy občanského zákoníku, které upravují koupi a prodej obecně, koupi zboží v obchodě, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem… A co když omylem shodíte zboží v prodejně a někoho zraníte? A věděli jste, že náhradu za kabát ukradený z věšáku restaurace je možné požadovat i když visel pod nápisem „Za odložené věci neručíme“? A co když vám od souseda teče voda na dům nebo jeho psi rozkousali Váš plot? A co je potřeba ujednat se stavební firmou, než si necháte rozbourat koupelnu nebo začnete stavět dům? Zájezdy, půjčky, dluhy ….

Sousedské, spotřebitelské a podobné spory, nebo náhrada škody znamenají většinou silné emoce a seberou Vám mnoho energie a často stojí i spoustu peněz. Nejlepší a taky nejlevnější je sporům předejít. Předcházet sporům pomůže dobrá smlouva a znalost právních nástrah dané problematiky. Přenechte starosti někomu, kdo ví, jak na to a koho to baví.

V oblasti občanského práva Vám mohu pomoci v mnoha běžných i méně obvyklých situacích právní poradou, sepsáním smlouvy, sjednáním dohody o smíru nebo sepsáním návrhu / žaloby a zastupováním v řízení u soudu. 

Někdy stačí jednoduchá, krátká právní porada, aby si člověk ujasnil, jakým způsobem postupovat, jaká má kdo práva a jaké má kdo povinnosti. 

 

Objednat konzultaci

Kupní smlouva

Téměř každý den něco kupujeme, a i koupě rohlíku v obchodě je z pohledu práva uzavřením kupní smlouvy. Zrovna koupě rohlíku příliš zvláštností nemá, ale u jiných věcí nám při koupi záleží na mnoha vlastnostech. Při koupi auta a při koupi koně jsou důležité hodně odlišné vlastnosti, ačkoliv se obojí používá k jízdě. Některé věci stanoví zákon, některé je třeba ujednat ve smlouvě. A co když se žádná smlouva nepodepíše?

Seznámím Vás s tím, co je třeba ujednat s ohledem na předmět koupě, sepíšu Vám nebo posoudím kupní smlouvu, abyste z koupě nebo prodeje mohli mít jen radost.

V případě sporu Vám pomohu sjednat dohodu s protistranou, případně sepíšu žalobu a budu Vás zastupovat v řízení u soudu.

 

Darování, směna

Podobně jako u koupě, i darování a směna je celkem časté právní jednání.  Darovat a směnit lze téměř cokoliv, ale i darování a směna mají svá pravidla. A tak dárce má odpovědnost za slib daru, dar je možné odvolat, některé darování je neplatné, a ne každý dárek je dar.

Seznámím Vás s tím, co je třeba ujednat s ohledem na předmět daru nebo směny, sepíšu Vám nebo posoudím darovací nebo směnnou smlouvu tak, abyste z daru nebo směny mohli mít jen radost.

V případě sporu Vám pomohu sjednat dohodu s protistranou, případně sepíšu žalobu a budu Vás zastupovat v řízení u soudu.

 

Půjčka, výpůjčka, zápůjčka, výprosa, nájem ...

… nebo jak se to dneska všechno jmenuje. 

Lidé si půjčují peníze, auta, byty, oblečení, počítače, nářadí, vlastně skoro cokoliv. Většinou tomu říkají půjčka, ale u peněz se jedná o zápůjčku, u auta o výpůjčku, pokud se za půjčení platí, jedná se o nájem, a tak dále. Souhrnně se jedná o přenechání věci k užití jinému.

S půjčováním je také spojena spousta praktických problémů, zejména když má dojít na vracení. A problémům je nejlepší předcházet například tím, že si strany sjednají smlouvu, nejlépe písemnou.

V každém případě je potřeba předem ujednat kdy a jak se vrací, kdy a jak se platí, na co se to smí a nesmí použít, kdo platí jaké opravy a provoz a spoustu dalších důležitých podrobností. Ne nadarmo se říká, že pořádek dělá přátele.

Seznámím Vás s tím, co je třeba ujednat s ohledem na předmět přenechání, sepíšu Vám nebo posoudím příslušnou smlouvu, abyste z přenechání věci mohli mít jen radost a užitek.

V případě sporu Vám pomohu sjednat dohodu s protistranou, případně sepíšu žalobu a budu Vás zastupovat v řízení u soudu.

 

Dílo, smlouva o dílo

Pokud si někdo objedná nebo slíbí provést opravu auta nebo počítače, instalaci antény na domě, jakékoliv stavební práce, kadeřnické služby, namalování obrazu, svatební dort nebo fotografie, anebo třeba ošetření zvířete veterinářem, sjednal smlouvu o dílo.

V běžném životě se mnoho smluv o dílo sjednává ústně a pokud nevzniknou žádné problémy, tak to nevadí.  Pokud se ale objednatel a zhotovitel v nějakém okamžiku neshodnou na tom, jaké má mít dílo vlastnosti, do kdy má být hotovo, nebo kolik a kdy za něj má objednatel zaplatit, je prokazování obsahu ústní dohody velmi obtížné.  

Stejně jako v mnoha jiných případech, Vás to může nakonec stát spoustu peněz. Proto je vhodné, aby smlouva o dílo byla uzavřena písemně a aby v ní byly sjednány všechny důležité náležitosti s ohledem na předmět díla.

Pomohu Vám připravit nebo sjednat smlouvu o dílo s ohledem na předmět díla a na Vaše zájmy. V případě sporu Vám pomohu uzavřít dohodu, případně uplatnit Váš nárok u soudu.

 

Odpovědnost za škodu

Způsobili jste někomu škodu? Nebo někdo způsobil škodu Vám?

Ke vzniku škody dochází v každodenním životě běžně a občas docela snadno. Odření auta nákupním vozíkem nebo jízdním kolem, pád sněhu ze střechy na chodce, poškození nebo ztráta zapůjčené věci, pokousání psem, pád stromu na auto a tak dále. Ke vzniku škody může dojít v důsledku nedbalosti, ale také úmyslně, ať už je motivem vandalismus, zlý úmysl nebo msta. V každém případě ale dochází ke vzniku odpovědnosti za škodu, a tedy povinnosti k její náhradě.

V případech takzvané objektivní odpovědnosti, je povinnost k náhradě škody zákonem stanovena bez ohledu na zavinění. Tedy bez úmyslu nebo nedbalosti. Takže pokud někdo přeleze plot do zahrady a pokouše ho pes, odpovědnost k náhradě škody má majitel psa. Pokud někdo zákazníkovi odcizí kabát z věšáku v restauraci, povinnost k náhradě škody má provozovatel, i když je u věšáku cedule, že za odložené věci se neručí.

Problematika odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě škody je dosti složitá, a i zdánlivě jednoduché případy je vhodné alespoň konzultovat s odborníkem.

Pomohu Vám zorientovat se ve Vašem případu a pomohu Vám uzavřít dohodu s protistranou. V případě potřeby Vás budu zastupovat v řízení u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu. 

 

Nemajetková újma

Nemajetková újma je, lidově řečeno, škoda na zdraví, životě, cti, soukromí a podobně. 

Nemajetková újma může vzniknout při dopravní nehodě nebo násilném trestném činu (bolest, zohavení, posttraumatický syndrom), nebo třeba pomluvou, zveřejněním soukromých materiálů /informací (poškození dobrého jména, narušení soukromí).

Nemajetková újma může být fatálním zásahem do života člověka, který si zaslouží spravedlivé zadostiučinění.

Vznesení nároku na nemajetkovou újmu ale může být i šikanózním zneužitím práva. 

Bez ohledu na to, jestli jste poškozený, nebo po Vás někdo požaduje náhradu nemajetkové újmy, obraťte se na odborníka, jelikož se jedná o velmi složitou právní problematiku.

Pomohu Vám zorientovat se ve Vašem případu a pomohu Vám uzavřít dohodu s protistranou. V případě potřeby Vás budu zastupovat v řízení u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu. 

 

Sousedské spory, ochrana vlastnictví

Vlastnické právo je chráněno ústavou a zákony. Rušením vlastnického práva je například nadměrný hluk nebo zápach od souseda, cizí věci na Vašem pozemku, blokování cesty nebo naopak chození / ježdění mimo cestu, nebo neoprávněné zadržování cizí věci.

Vlastnické právo ale také zavazuje a nesmí být zneužito nebo vykonáváno na újmu druhých, nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Pokud Vám někdo brání ve výkonu Vašeho vlastnického práva, anebo jej vykonává k Vaší újmě, poraďte se s odborníkem, jak se správně bránit.

Pomohu Vám zvolit vhodný způsob obrany, uzavřít dohodu s protistranou, nebo podat žalobu soudu k ochraně Vašich práv.

 

Společnost, spolek

Společnost a spolek je každé něco jiného a každé je vhodné k jinému účelu.

Pokud se chcete sdružit za jakýmkoliv účelem, seznámím Vás s možnostmi a rozdíly mezi různými formami sdružování, pomohu Vám vybrat vhodnou formu, sepsat společenskou smlouvu nebo stanovy spolku a obstarat všechny další formální i praktické náležitosti.