Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

 


Nemovitosti

 

Nemovitosti se nejen kupují a prodávají, ale také darují, najímají a propachtují, zřizují se služebnosti a věcná břemena, zástavy, předkupní a jiná práva a nemovitosti se rozdělují. A tohle všechno má svá pravidla a nejedno úskalí. 

Některá práva a povinnosti si ujednat můžeme a některé zákon zakazuje, na některé bychom rozhodně neměli zapomenout.

Nemovitosti mohou mít různé vady. A to nejen faktické, ale také vady právní. Některých si musí například kupující všimnout sám, na některé je povinen upozornit prodávající.

Podstatnou vlastností nemovitostí je jejich obvykle vysoká hodnota, takže jakákoliv chyba ve smlouvě nebo v postupu jednání může znamenat vysokou finanční ztrátu.

V oblasti nemovitostí Vám mohu pomoci v mnoha běžných i méně obvyklých situacích právní poradou, sepsáním smlouvy nebo sepsáním návrhu / žaloby a zastupováním v řízení u soudu. 

Někdy stačí jednoduchá, krátká právní porada, aby si člověk ujasnil, jakým způsobem postupovat, jaká má kdo práva a jaké má kdo povinnosti.

Domluvte si konzultaci ještě dnes!

Darování nemovitosti

Darování nemovitosti je velmi časté v rámci rodiny. Může se zdát, že v rodině je to tím jednodušší, ale opak může být pravdou.

Součástí darovací smlouvy by měla být jak ochrana obdarovaného (například před dluhy dárce) tak ochrana dárce (například břemeno užívání, reálné břemeno nebo zákaz zcizení a zatížení). Každá z takových ochran má svoje pravidla a je potřeba je správně formulovat.

Připravím pro Vás darovací smlouvu tak, aby chránila Vaše práva a zájmy, ověřím podpisy účastníků a mohu obstarat náležitosti řízení vkladu do katastru nemovitostí.

Koupě /prodej /směna nemovitosti

Koupě, prodej nebo směna nemovitosti jsou ve skutečnosti velmi složité právní úkony. Složité jsou proto, že mají mnoho parametrů, které právní laik často nezná, nevnímá nebo nerozlišuje.

Některé náležitosti či vady nemovitosti si musí kupující ohlídat sám, na některé ho musí upozornit prodávající.

Nemovitosti mohou být zatíženy dluhy, věcnými břemeny nebo jinými právy.

Samotný výběr nemovitosti, kterou kupujete anebo starosti s jejím prodejem mohou být tak vyčerpávající, že při uzavírání smlouvy už vám docházejí síly, často také tlačí čas. A tady může snadno dojít k chybě, která Vás může stát spoustu peněz.

Připravím Vám nebo pomohu vyjednat kvalitní a bezpečnou smlouvu, mohu ověřit podpisy, obstarat advokátní úschovu kupní ceny a obstarat náležitosti řízení vkladu do katastru nemovitostí.

Nájem bytu

Ať už jste nájemce nebo pronajímatel, kvalitní smlouva o nájmu bytu je stejně důležitá jako výběr bytu /nájemce samotného. A možná ještě důležitější, protože může pomoci řešit problém s tím druhým.

Pronajímatel i nájemce si mohou mnoho věcí dohodnout, ale mají také mnoho povinností. A s povinnostmi také odpovědnost za jejich porušení.

Kvalitní a bezpečná smlouva o nájmu bytu Vás pomůže ochránit před nepříjemnými maličkostmi i před zásadními problémy, které mohou velmi znepříjemnit život.

K nájmu bytu ale patří i výpověď z nájmu nebo ochrana nájemce nebo pronajímatele před protiprávním jednáním druhé nebo třetí strany.

Připravím Vám nebo pomohu vyjednat kvalitní a bezpečnou smlouvu o nájmu bytu.

Pomohu Vám také hájit a chránit Vaše zájmy a práva vyplývající z nájmu bytu.

Nájem prostor k podnikání

Ať už jste nájemce nebo pronajímatel, kvalitní smlouva o nájmu bytu je stejně důležitá jako výběr prostor /nájemce samotného. A možná ještě důležitější, protože může pomoci řešit problém s tím druhým.

Pronajímatel i nájemce si mohou mnoho věcí dohodnout, ale mají také mnoho povinností. A s povinnostmi také odpovědnost za jejich porušení. Kvalitní a bezpečná smlouva o nájmu prostor k podnikání Vás pomůže ochránit před nepříjemnými maličkostmi i před zásadními problémy, které mohou velmi znepříjemnit život.

K nájmu prostor k podnikání ale patří i výpověď z nájmu nebo ochrana nájemce nebo pronajímatele před protiprávním jednáním druhá nebo třetí strany.

Připravím Vám nebo pomohu vyjednat kvalitní a bezpečnou smlouvu o nájmu prostor k podnikání.

Pomohu Vám také hájit a chránit Vaše zájmy a práva vyplývající z nájmu prostor k podnikání.

Pacht zemědělské půdy

Pacht se liší od nájmu v několika důležitých parametrech a zemědělský pacht se liší od pachtu například závodu.

Podstatné rozdíly jsou v oprávnění k nakládání s předmětem pachtu, ve vztahu k inventáři, ve lhůtách a možnostech výpovědi a v mnoha dalších parametrech.

Připravím Vám nebo pomohu vyjednat kvalitní a bezpečnou smlouvu o pachtu zemědělské půdy.

Pomohu Vám také hájit a chránit Vaše zájmy a práva vyplývající z pachtu.

Rozdělení nemovitosti na jednotky

Bytové jednotky si většina lidí spojuje s většími bytovými domy, ale na jednotky je možné rozdělit i rodinný dům.

Rozdělení malého i velkého domu na jednotky přináší nové možnosti uspořádání vztahů mezi vlastníky a umožňuje vyřešit někdy i letité problémy.

Rozdělení domu na jednotky může pomoci vypořádat společné jmění manželů nebo rozdělit jednoznačně a srozumitelně nemovitost mezi děti anebo vyčlenit část nemovitosti pro účely podnikání.

Poradím Vám s rozdělením nemovitosti na jednotky, připravím právní dokumenty potřebné k rozdělení na jednotky a obstarám náležitosti řízení vkladu do katastru nemovitostí.

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba jejímž účelem je správa nemovitosti rozdělené na jednotky.

Kolem činnosti SVJ je řada situací a problémů, u kterých je vhodné využít odbornou právní pomoc. Může se jednat o smlouvu o dílo, úklid nebo na stavební práce, smlouvu o nájmu společných částí (provozovna, reklama), práva a povinnosti z těchto smluv, spory mezi SVJ a vlastníky jednotek, nebo mezi vlastníky jednotek navzájem.

Nabízím Vám komplexní právní služby týkající se SVJ a vlastnictví jednotek, zahrnující právní poradenství, smluvní zajištění i případné zastupování ve sporech o práva a povinnosti související s činností SVJ a vlastnictvím jednotek.

Vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti

Řada lidí se špatnou zkušeností říká, že vlastnictví ideální poloviny nemovitosti je všechno, jen ne ideální.

Bezpodílové spoluvlastnictví nemovitosti vzniká nejčastěji děděním. Problémy přináší většinou odlišné názory spoluvlastníků na způsob užívání nemovitosti.

Řešením je dohoda o společném užívání nemovitosti anebo zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

Zrušení spoluvlastnictví lze provést dohodou nebo rozhodnutím soudu.

Způsoby vypořádání jsou rozdělení nemovitosti, převod nemovitosti jednomu a vyplacení druhého spoluvlastníka nebo prodej nemovitosti a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky.

Pomohu Vám vyjednat dohodu o společném užívání nemovitosti nebo o vypořádání společného vlastnictví nemovitosti. V případě nedohody Vám mohu sepsat návrh soudu na rozdělení vypořádání spoluvlastnictví.

Věcná břemena, služebnosti a reálná břemena

Věcná břemena, služebnosti a reálná břemena upravují práva a povinnosti týkající se nemovitostí a osob nebo jiných nemovitostí.

Služebnost bytu, právo doživotního užívání a požívání, služebnost cesty a stezky nebo služebnost vody. Nebo služebnost okapu. To jsou práva k nemovitostem, bez kterých by třeba jinou nemovitost ani nebylo možné užívat anebo slouží k zajištění práv osob, které nejsou jejich vlastníky.

Služebnosti mohou zajistit dobré uspořádání vztahů, ale je třeba jim správně porozumět a správně je sjednat.

Služebnost je možné také vydržet. Ochrany služebností a jiných břemen je možné se domáhat soudně.

Pomohu Vám věcná břemena, služebnosti nebo reálná břemena správně sjednat nebo naopak zrušit, ověřím podpisy a obstarám náležitosti řízení vkladu do katastru nemovitostí. Pokud Vám někdo ve výkonu věcného břemene nebo služebnosti brání, pomohu Vám sjednat nápravu dohodou nebo uplatněním Vašich práv sodní cestou.

Zástavní právo, předkupní právo, zákaz zcizení a zatížení

Zástavní právo slouží k zajištění dluhu a zákaz zcizení a ztížení s ním bývá obvykle spojen.

Zástavní smlouva může být jednoduchá nebo složitá, ale vždycky se v ní pro Vás může skrývat riziko, které není na první pohled zřejmé.

Předkupní právo, které je sjednáno špatně je možné obejít nebo zneužít a jeho uplatnění má také svoje důležité náležitosti a postup.

Při zřizování, realizaci i zrušení těchto práv k nemovitým věcem je potřeba dobře porozumět jejich jednotlivým aspektům a správně pochopit proces jejich řízení. Chyba v ujednání těchto práv nebo v postupu jejich zřízení, uplatnění nebo zrušení může znamenat škodu na Vašem majetku i v řádech milionů korun.

Pomohu Vám s obsahem i procesem sjednání, uplatnění nebo zrušení těchto práv, ověřím podpisy a obstarám náležitosti řízení vkladu do katastru nemovitostí. V případě potřeby Vám pomohu s jejich vymáháním nebo ochranou prostřednictvím soudu.