Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

doprava, předjíždění, motorové vozidlo, dopravní kontrola, pokuta, přestupek boční odstup, cyklista

NOVINKY V DOPRAVĚ

06.01.2022 Správní právo

Od 1. 1. 2022 platí několik nových pravidel v dopravě. Kromě možnosti pokutování na místě za neoprávněné užití vyhrazeného pruhu, rozšíření možnosti odtahu autovraků nebo parkování osob poskytující domácí péči, jsou to pravidla pro objíždění cyklistů a oprávnění policie k zadržení SPZ nebo zabránění v jízdě.

Objíždění cyklisty

Mediálně velmi diskutovaná byla nová povinnost řidičů motorových vozidel při předjíždění cyklisty.

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Tím se rozumí vzdálenost mezi okrajem vozidla nebo nákladu a jízdního kola nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h je vzdálenost bezpečného odstupu 1 m.

Laická i odborná veřejnost se převážně shoduje na tom, že toto ustanovení je problematické, jelikož:

  • vzdálenost je téměř nemožné exaktně měřit (prokázat porušení),
  • na mnoha místech je problematické vzdálenost dodržet (šířka vozovky),
  • neřešitelné situace mohou vznikat v okolí křižovatek a při podjíždění vozidla cyklistou,
  • atd…

Toto pravidlo je potřeba vnímat nejen jako dopravní předpis, ale také jako apel na ohleduplnost vůči cyklistům.

Nedoplatky pokut, zadržení SPZ a zabránění v jízdě

Méně medializované, ale poměrné významné, jsou nové pravomoci policie, zaměřené zejména na chronické neplatiče pokut.

Policista při kontrole motorového vozidla je nově oprávněn požadovat po řidiči uhrazení nedoplatku na pokutě za přestupky v dopravě. K tomu má policie nepřetržitý dálkový přístup k informacím o výši nedoplatku.

Neuhradí-li řidič nedoplatek na místě, policista zadrží tabulky SPZ motorového vozidla nebo motorovému vozidlu zabrání v jízdě použitím technického prostředku (botičky).

Pozor, nezáleží na tom, jestli je řidič vlastníkem nebo provozovatelem vozidla Pokud vlastníkovi nebo provozovateli vozidla v souvislosti se zadržením SPZ nebo použitím botičky vznikne škoda, pak tato škoda jde k tíži řidiče, který má nedoplatek.

Policista má nikoliv možnost, nýbrž povinnost takto postupovat. Výjimku může učinit v případech hodných zvláštního zřetele (řidič veze ženu do porodnice), přičemž o tom sepíše záznam, ve kterém musí uvést důvody, proč takto nepostupoval.

Stejnou pravomoc k vymáhání nedoplatku pokuty, zadržení SPZ nebo odstavení vozidla má také celník a na území obce v jejíž působnosti byla vydána pokuta také strážník obecní policie.

Vyzvednout si zadržené SPZ nebo se domáhat odstranění botičky může provozovatel vozidla nebo (jiný) řidič, který (už) nemá nedoplatek pokuty.

Proti uvedenému postupu je možné podat stížnost, která ovšem nemá odkladný účinek.

Mimochodem, policista je nově také oprávněn zamezit provozu bezpilotního systému (dronu), a to dokonce i jeho poškozením nebo zničením, jestliže bezprostředně ohrožuje život, zdraví, majetek značné hodnoty nebo veřejný pořádek (nebude potřeba dozbrojit policii brokovnicemi?).

_______________________

Bezpečnou jízdu rokem 2022, zdraví a dobrou náladu Vám přeje

Jiří Podhajský