Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

bytové družstvo, stanovy, ZOK, do konce roku, družstvo,

Povinnost všech družstev do konce roku 2021

06.12.2021 Nemovitosti

 

Družstva mají povinnost do konce roku provést změnu stanov. Pokud to neudělají, hrozí jim sankce. Týká se to všech, tedy i bytových družstev.

O co jde?

Poslední dvě novely zákona o obchodních korporacích zavedly nemálo změn, kvůli kterým je potřeba schválit změnu stanov družstev. Novely přináší nové povinnosti, některé jiné povinnosti zanikají, některá práva a povinnosti se mění.

Jaké změny?

Zákon o obchodních korporacích nyní stanoví:

 • povinnost ve stanovách určit rozsah běžné údržby a drobných oprav,
 • povinnost ve stanovách určit okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům,
 • informační deska musí být fakticky umístěna v sídle družstva (nestačí na internetu),
 • internetové stránky nemusí družstvo zřídit,
 • pozvánka na členskou schůzi musí být zveřejněna na informační desce družstva,
 • pozvánka na členskou schůzi může být (se souhlasem členů) zasílána elektronicky,
 • možnost úpravy zastoupení členů na členské schůzi,
 • možnost úpravy zákazu konkurence pro členy orgánů družstva,
 • výslovnou povinnost zveřejnit účetní závěrku 15 dnů před členskou schůzí,
 • povinnost uchovávat zápisy z jednání členské schůze.

Další změny se týkají například rozhodování per rollam nebo odstupování členů vedení družstva.

Ne všechny změny se musí do stanov promítnout, některé tam však od 1.1.2022 být musí.

 

Komu co hrozí?

V případě nesplnění povinnosti změny stanov družstvu hrozí:

 • spory se členy družstva – náhrada újmy
  • Pokud družstvo například nesplní povinnost ve stanovách určit okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům, může se člen družstva v krajním případě domáhat například náhrady újmy, která mu tím vznikla v souvislosti s plánovanými stavebními úpravami (náklady projekčních prací, rozdíl v ceně materiálů a stavebních prací, vícenáklady způsobené změnou rozsahu, náklady právního zastoupení
 • sankce ze strany soudu:
  • pokud soud zjistí nesoulad stanov, vyzve družstvo k nápravě v přiměřené lhůtě.
  • Pokud družstvo nezjedná nápravu, soud může uložit pokutu
  • V krajním případě může soud rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci.

Členové statutárního a kontrolního orgánu družstva (představenstvo, předseda, kontrolní komise) mají povinnost péče řádného hospodáře. Porušení péče řádného hospodáře zakládá odpovědnost za škodu, kterou porušením péče řádného hospodáře družstvu přivodil.

 

Jak na to?

Aby se družstvo vyhnulo potížím s neplatností stanov, sporům se členy družstva a možnému postihu nebo i zrušení ze strany soudu, musí do konce roku

 • připravit nové (upravené) stanovy,
 • svolat členskou schůzi,
 • přizvat na členskou schůzi notáře
 • schválit nové stanovy,
 • vložit nové stanovy do sbírky listin.

 

Vzor stanov lze stáhnout například zde, dále je možné se rovnou obrátit na notáře nebo advokáta.

_______________________

Mgr. Jiří Podhajský, advokát

Na Ohradě 108,

386 01 Strakonice